RODO – Twoja Moc

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Administrator Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa Danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowego Stylu Życia „Twoja Moc”. Siedziba Administratora znajduje się w Poznaniu przy ul. Chełmońskiego 22/1. Z Administratorem skontaktować się można za pomocą telefonu:
607 640 630 oraz poczty e-mail: info@twojamoc.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową https://www.stowarzyszenietwojamoc.pl/

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu
e-mail: annaknobloch@twojamoc.pl

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja i zatrudnienie pracowników, rekrutacja i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami, przyznawanie świadczeń socjalnych, współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi Administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług,  a w szczególności usług doradczych, usług z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, organizowania spotkań i eventów, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, promocją własnych usług, wsparciem klientów i członków Stowarzyszenia,
a także prowadzenie sklepu internetowego oraz przesyłania newslettera. Współpracujemy również z firmami z branży zielarskiej, probiotycznej i kosmetycznej w celu szerszego docierania z naszymi usługami do ostatecznych odbiorców.

Podstawy prawne 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy; ustawy: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; umowy zawarte pomiędzy podmiotami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy, Kodeksem Cywilnym oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi współpracę lub korzystanie z usług Stowarzyszenia.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi – w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, serwisu urządzeń. Jesteśmy również współadministartorem naszego fanpage’a na portalach internetowych Facebook Youtube oraz Instagram. Przy pomocy udostępnionych nam filtrów, definiujemy kryteria kategorii osób, a dane te są wykorzystywane przez w/w portale w ich działaniach marketingowych, których celem jest nakłonienie użytkowników do odwiedzenia naszego profilu. Facebook Youtube oraz Instagram wykorzystują ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających te portale. Informujemy,
iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage, niebędących użytkownikami Facebooka i Instagrama. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w Polityce Prywatności na stronach facebook.com, youtube.com oraz instagram.com.

Newsletter

Stowarzyszenie rozsyła newsletter do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie w formie elektronicznej lub papierowej. Cofnięcie zgody na przesyłanie newslettera może zostać wykonane w każdym czasie i odbywa się w równie łatwy i dostępny sposób jak wyrażenie zgody na jego przesyłanie.

Prawa osób fizycznych oraz okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV – przez okres rekrutacji. Osoby podające Stowarzyszeniu swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania
i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, w sposób równie łatwy, jak ten, w który zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Profilowanie, podejmowanie decyzji, przyjmowanie wniosków o udzielenie poręczenia

Stowarzyszenie nie profiluje danych osobowych. Ostateczna decyzja o podjęciu współpracy w tym
w zakresie wolontariatu oraz przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia, podejmowana jest indywidualnie przez Zarząd. Każda firma ma prawo odwołać się od decyzji, którą podjęliśmy.